Site resolutie:
normaal - groot

Stichting Vrienden van het Afasie Rotterdam e.o. / Praatatelier
Onze stichting spant zich in om het welzijn van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en haar mantelzorgers te bevorderen, zodat ook mensen met afasie een (sociale) plek vinden in onze samenleving.
Je veilig kunnen voelen is daarvoor een absolute randvoorwaarde en daarom ondersteunen we de welzijnsactiviteiten die het Praatatelier organiseert.

Om bijzondere activiteiten mogelijk te maken en mensen met een afasie hun plek in de samenleving (terug) te geven, is geld nodig. Onze stichting spant zich hiervoor in: met het werven van donateurs en de verkoop van unieke producten waar mensen met afasie aan meewerkten, zoals wenskaarten, een verjaardagkalender en het unieke stripverhaal 'Alles anders?' over het leven van een jongere wiens vader afasie krijgt.

Bestel kunstkaarten:
Enkele werken van cursisten en schilders van het Praatatelier zijn gefotografeerd voor de illustraties van de verjaardagskalender en om er luxe kunstkaarten van te drukken.

Verslag zeil/familieweekend
Joyce heeft een leuk stukje geschreven over ons zeil/familieweekend.
Klik hier om dit artikel te lezen (PDF)

Om het werk van het Praatatelier van het Afasiecentrum Rotterdam e.o. te ondersteunen, is op 18 december 2006 de Stichting Vrienden van het Afasiecentrum opgericht. De stichting staat ingeschreven in de K.v.K. te Rotterdam onder nummer 244 08 248. Vijf bestuursleden zetten zich in om de activiteiten van het Afasiecentrum onder de aandacht te brengen van een breed publiek en financiŰle ondersteuning te bieden.

Stichting Vrienden van het Afasiecentrum

Oprichting, bestuur en ledenaantal
De stichting is opgericht op 19 december 2006.
Het bestuur bestaat thans uit 7 personen, die geen beloning genieten. Hun namen zijn:
1. De heer Cees Donker, Rotterdam, voorzitter
2. De heer Huub Leenen, Capelle aan den IJssel, penningmeester
3. Mevrouw Mia Verschaeve, Capelle aan den IJssel, secretaris
4. Mevrouw Janine Overbosch, Rotterdam, lid
5. Mevrouw Siri Siepel, Capelle aan den IJssel lid
6. De heer Jan Ooms, Capelle aan den IJssel, lid
7. De heer Peter Kern, Capelle aan den IJssel, lid

RSIN of fiscaal nummer
Het RSIN of fiscaal nummer van onze vereniging luidt: 8175.00.182

ANBI-status
Aan de stichting is de ANBI-status toegekend. Dit impliceert dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Daarbij zijn wij als stichting vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2022 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2021 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2020 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2019 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2018 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2017 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2016 (PDF)
Het jaarverslag Praatatelier 2015 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2015 (PDF)
Het jaarverslag Praatatelier 2014 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2014 (PDF)
Het jaarverslag Praatatelier 2013 (PDF)
Het jaarverslag Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2013 (PDF)
Het jaarverslag 2012 (PDF)

Doelstelling
De stichting heeft ingevolge het gestelde in artikel 2 van onze statuten ten doel het welzijn van mensen met een niet aangeboren hersenletsel en haar mantelzorgers te bevorderen. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het ondersteunen van de activiteiten van de stichting Afasiecentrum Rotterdam e.o.. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten
Een uitvoerig verslag van al onze activiteiten evenals het financiŰle jaaroverzicht wordt in het voorjaar van enig jaar door het bestuur vastgesteld. Deze overzichten staan op de website als onderdeel van het jaarverslag.

Fondsverwerving
De stichting ontvangt incidenteel enige donaties van geringe omvang en vraagt subsidie aan voor Afasie en Schilderen bij de Stichting Marline Fritzius en maakt gebruik van de stimuleringsregeling vrijwilligerswerk van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Beleidsnotitie Stichting Vrienden van het Afasiecentrum 2014-2015
De Stichting Vrienden van het Afasiecentrum is een financieel gezonde organisatie die de bijzondere welzijnsactiviteiten van het Afasiecentrum Rotterdam en Praatatelier ondersteunt.

De stichting kan een beroep doen op de co÷rdinatoren Praatatelier en actieve vrijwilligers, waarvan sommige wekelijks anderen periodiek of jaarlijks de activiteiten ondersteunen.

De organisatie heeft een heldere structuur. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar en onderhoudt contact met de actieve vrijwilligers via de secretaris van de Vrienden, die tevens manager van het Afasiecentrum is en leidinggevende van de co÷rdinatoren van het Praatatelier.

In deze beleidsperiode wordt de samenwerking tussen de diverse vrijwilligers en co÷rdinatoren bevorderd door middel van een overleg dat eens in het kwartaal plaatsvindt. De unieke welzijnsactiviteiten zijn een aanvulling op het reguliere aanbod van het Praatatelier en verschijnen zowel in de activiteitenfolder Praatatelier die drie keer per jaar verschijnt als in de nieuwsbrief Praatatelier die 10 keer per jaar verschijnt.

Deze samenwerking resulteert onder anderen in een gezamenlijk educatief programma dat door teamleden en vrijwilligers van het Afasiecentrum Rotterdam, het Praatatelier en de Vrienden wordt ontwikkeld en uitgevoerd.
Zo mogelijk faciliteert de stichting Vrienden de activiteiten met een bijzonder karakter, zoals de familiedag, het familieweekend. Het jaarlijkse zeilweekend kan op veel belangstelling rekenen. Ook deelname aan kunstmarkten en de organisatie van een grote rolstoeltoegankelijke excursie wordt mogelijk gemaakt dank zij onze stichting. Om minimaal drie keer per week bij Afasie en schilderen een echte kunstenaar in te kunnen zetten bij de schildergroepen, vraagt de Stichting Vrienden jaarlijks subsidie aan bij de Stichting Marline Fritzius.

De stichting heeft van het werk van deelnemers een verjaardagskalender en kunstkaarten laten drukken. Zowel de kunstkaarten, als de verjaardagskalender en het stripboek Alles Anders? kunnen via onze website worden besteld. Vrijwilligers van de Vrienden verzorgen de verzending van de bestelling.