Afasie.nl

site resolutie:
normaal - grootafasie vriendelijke versie


AVN op twitter

AVN op facebook


De AVN is gefuseerd met Vereniging Cerebraal en de Nederlandse CVA-vereniging Samen Verder en is opgegaan in Hersenletsel.nl

Klik hier om naar de nieuwe site www.hersenletsel.nl te gaanTijdsbesteding
---
Inleiding - Hoe zit het met betaald werk? - Vrijwilligerswerk - Activiteitencentrum - Afasiesoos - Afasiecentra - Lezen - Aangepast tuinieren - Computeren - Sporten - Creatief bezig zijn - Uitgaan - Autorijden - Ander vervoer - Vakantiemogelijkheden - Boeken voor u gelezen

Hoe zit het met betaald werk?

Veel mensen met afasie hadden vóór hun beroerte betaald werk. Afasie en eventuele andere problemen maken een terugkeer naar het oude werk waarschijnlijk moeilijk.

Iemand met afasie dient, na een periode in de Ziektewet, gekeurd worden. Die keuring moet uitwijzen of hij al dan niet in staat is om nog betaalde arbeid te verrichten.

Vaak is het moeilijk voor iemand met afasie om weer aan het werk te gaan. Soms is het mogelijk om toch nog (gedeeltelijk) betaalde arbeid te verrichten. Dit hangt nauw samen met de ernst van de problemen en met het soort werk dat hij deed of misschien wil gaan doen.

Weer werken?

Als de kans bestaat dat iemand toch weer betaald werk zou kunnen verrichten, is het mogelijk dat een verwijzing plaatsvindt naar de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO). De ANGO is een actieve, algemene belangenorganisatie, voor en door mensen met een handicap, chronische ziekte en arbeidsongeschikten.

De organisatie geeft onder andere informatie aan mensen met een handicap die (weer) willen werken en wijst min of meer de weg hoe je weer aan het werk kunt komen en waar je zoal rekening mee dient te houden. Daarbij verwijzen ze onder andere naar het Centrum voor werk en inkomen (CWI).

Met bijna 18.000 leden is ANGO een krachtige organisatie, die opkomt voor de belangen van mensen met een handicap, chronisch zieken en arbeidsongeschikten.

Informatie en advies

Vrijwel elke plaatselijke ANGO-afdeling of -vereniging beschikt over een adviseur. Dat is een geschoolde vrijwilliger, die thuis is in de wet- en regelgeving rond voorzieningen, hulpmiddelen, uitkeringen en regelingen rond handicap en ziekte. Ze houden telefonische spreekuren, of je kunt ze bezoeken op hun kantoor. Zo nodig komen ze bij je thuis. De plaatselijke adviseurs worden in bezwaar- en beroepsprocedures bijgestaan door het Adviespunt Handicap & Recht van ANGO. Daar werkt een team van professionele juristen en sociaal raadslieden aan de belangenbehartiging van mensen met een handicap, chronisch zieken en arbeidsgehandicapten. Wilt u het adres en telefoonnummer weten van de ANGO adviseur bij u in de buurt, bel of schrijf dan met ANGO.

 

Bent u lid van ANGO, dan kunt u uw vraag ook rechtstreeks voorleggen aan het Adviespunt Handicap & Recht, elke maandag t/m donderdag van 10.00-12.00 uur op onderstaand telefoonnummer of schriftelijk via onderstaand postbusadres.

 

ANGO

Postbus 850

3800 AW Amersfoort

telefoon: (033) 4654343

fax: (033) 4654353

e-mail: info@ango.nl

Website: www.ango.nl of www.handicap.nl


Door haar grote ledenaantal heeft ANGO voor haar leden interessante kortingen kunnen bedingen bij Energiedirekt, FBTO, Welzorg, de vakantieaccommodaties van ANGO/Noorderzon-vakanties, Ocean groepsverzekeringen, Gulf brandstoffen en de producten van de Haarense Smid. Mensen die lid zijn van een   patiëntenvereniging die lid is van de CG-Raad, zoals de Afasie Vereniging Nederland, kunnen gebruik maken van alle diensten van de ANGO door zich aan te melden voor het buitenlidmaatschap. Voor € 21,60 (kosten voor dit lidmaatschap in 2005) krijgen de buitenleden een ANGO-pas met alle kortingsmogelijkheden, gratis het tijdschrift ‘Aan Zet’ en gratis juridische ondersteuning. Wie geen lid is van een patiëntenorganisatie van de CG-Raad kan ook lid worden van de ANGO: in dat geval kost het lidmaatschap € 41,60 per jaar.


Centrum voor werk en inkomen (CWI)

 

Hieronder volgt wat beknopte informatie over het CWI, wie ze zijn, wat ze doen en hoe u ermee in contact kan komen.

 

CWI is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CWI wordt centraal bestuurd, maar heeft circa 130 vestigingen, verspreid over heel Nederland. Deze worden bemand door circa 4500 deskundigen.

 

Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers kunnen bij CWI terecht voor personeelsbemiddeling en informatie over de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen bij CWI terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Daarnaast verleent CWI ontslagvergunningen en tewerkstellingsvergunningen en geeft zij arbeidsrechtelijke informatie.

 

Samen met Uitvoering Werkgeversverzekering (UWV) en de Gemeentelijke Sociale Dienst vormt CWI de zogenaamde ‘keten voor werk en inkomen’. In nauwe samenwerking met de ketenpartners wordt de gedachte ‘werk boven inkomen’ verwezenlijkt. CWI is de eerste schakel in de keten. Elke werkzoekende meldt zich eerst bij CWI. Voor werk en – als dat nodig is - voor inkomen.


Om geen valse verwachtingen te wekken, vermelden we op deze plaats nogmaals dat het hervatten van werk voor iemand met afasie vaak een moeilijke zaak is.

Betaald werk niet meer mogelijk?
Als blijkt dat iemand met afasie niet meer kan werken, is dat een grote verandering in zijn leven. Hij zal het contact met zijn collegae moeten missen. Hij zal veel meer thuis zijn. Voor de overige gezinsleden zal dit eveneens gevolgen hebben. Men zal samen aan deze nieuwe situatie moeten wennen.

Om de tijd toch op een prettige en bevredigende manier door te brengen zou men bijvoorbeeld meer aan een hobby kunnen gaan doen. Als het moeilijk is een goede oplossing te vinden voor uw situatie, kunt u de hulp inroepen van de huisarts, de revalidatie-arts, een maatschappelijk werkende of een andere hulpverlener.